INNAA LILLAAHI WA INNAA ILEYHI RAAJI’UUN !

ODUU GADDISIISAA

Raadiyoo BBN Afaan Oromootiin

Sheeka Harargee Dhihaa kan ture sheek Hassan Mana Sirreessaa Qaallittii keessatti Lubbuun isaanii dabarte

Naannoo Oromiyaa Goodina Hargee dhihaa aanaalee garaa garaa irraa qabamuun Magaalaa Ciroo keessatti yeroo dheeraaf hidhaarra turuun sababa dhukkubaatiin hidhamtoota gara mana Sirreessaa Qaallittiitti naanneffaman keessaa Sheek Hassan Yaalii gahaa osoo hin argatiin lubbuun isaanii darbuu maddeen gabaasan.

Hidhamtoota Aanaalee Goodina Harargee dhihaa jiran garaa garaa keessaa qabamuun mana sirreessaa Cirootti hidhamanii turan keessaa sababa dhukkubaatiin akka isaan yaalii argataniif jecha manni sirreessaa ciroo waggaa tokkoon dura xalayaa riifeerii gara mana sirreessaa Federaalaa Qaallittii Finfinneetti argamuuf yoo barreesse illee hidhamtoonni kun yaalii gahaa dhabuun dhukkuba ciman hiraarfamaa akka jiran maddeen gabaasanii jiru.

Maqaan Hidhamtoota Harargee dihaa mana sirreessaa ciroo irraa gara Mana sirreessaa Federaalaa Qaallittiitti Waggaa tokkoon dura
jijjiiraman:

1. Mohammad Hassan Aliyyuu- goodina Harargee dhihaa Magaalaa ciroo aanaa debabiistoo ganda bulee Iluu irraa

2. Mohammad Ahimed- goodina Harargee dhihaa Magaalaa ciroo aanaa debabiistoo ganda bulee Iluu irraa

3. Sheek Hassan- goodina Harargee dhihaa aanaa Daaroolabuu ganda gelemoteraa irraa

4. Ketema Tsegaayee megenaagnaaw- goodina Harargee dhihaa aanaa mechaara/gammachiis ganda shire Buluu

5. Katamaa Lammaa Iishoo- goodina Harargee dhihaa aanaa machaaree/gammachiis ganda shiree bulee

6. zawuduu Taarikuu Indaashaaw- goodina Harargee dhihaa aanaa Daarogee sawuroo ganda 34 irraa akka ta’an maddeen gabaasanuuru.

Hidhamtoota Mana sirreessaa Qaalittii zoonii 3ffaa keessatti hidhamanii jiran keessaa sheek Hassaan yaalii mana yaalaa gahaa akka isaan hin arganne sababa taassifamaniif gaafa Gurraandhala 15/2006tti lubbuun isaanii akka bahee fi maatiin isaaniis argachuu akka hin dandeenye maddeen mana Sirreessaa beeksisanii jiru.

Haaluma wal fakkaatuun hidhamaan goodina kana irraa isaan waliin hidhamee jiru Mohammad Hassan Aliyyuu yaalii gahaa argachuu dhabuu irraan kan ka’e du’aaf jireenya gidduu jiraachuu isaa maddeen gabaasan.

Hidhamtootni Manneen sirreessaa guutuu biyyattii keessatti argaman yommu dhokkubsatan sababa yaalii gahaa hin arganneef lubbuun isaanii kan darban baay’achaa dhufuu isaa dubbatamaa kan jiru yommuu ta’u bulchiinsoonnii fi hojjettoonni Mana sirreessaas lubbuu ilma namaatiif kabaja dhowwachuun rakkoon kun akka furmaata argatu hojjechuu irra du’a ilmaan namaa kana akka adabbii siyaasaatti ilaalaa jiru.

kana duras Mana Sirreessaa Qiliinxoo keessatti dhukkubni ka’uun Gazexeessaa Yuusuuf Geetachew dabalatee hidhamtoonni baay’ee dhukkubsatanii akka turan ni yaadatama. Sababa Dhabaminsa qulqullummaa fi foolii hamaa mana Sirreessichaatiin koreewwan keenya dabalatee dhukkuba hamaa Asmii fi dhukkuboota sababa kanaan dhufaniif akka isaan saaxilaman taassisee jira.

Sheek Hassan kan gara Aakiraatti imalan Rabbiin Jannataan haa Qananeessu!!

Hidhamtoota biyyattii keessatti hidhamanii jiran Rabbi Rahmata isaatiin isaan haa tiksu!!